หลวงปู่ครูบาสมจิต

                          ประวัติ ส่วนตัว

            สถานะเดิม  พระครูวิจิตรนวการโกศล  ชื่อเดิม  สมจิต  วงศ์แสนศรี  
เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่
  25  มีนาคม  พุทธศักราช  2485  
ณ บ้านเลขที่
  หมู่ 7  ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง  จังวัดแพร่
บิดาชื่อนายชื่น
  วงศ์แสนศรี  มารดา ชื่อ นางคำมูล  วงศ์แสนศรี  
มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3
  คน คือ
                       
 1.  นายสมคิด  วงศ์แสนศรี
                         2.  พระครูวิจิตรนวการโกศล
                         
3.  นายสมทอง  วงศ์แสนศรี
 บรรพชา    เมื่อวันที่             ณ วัดศรีดอนคำ  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่
อุปสมบท  เมื่อวันที่           ณ วัดศรีดอนคำ  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่
 
 สมณศักดิ์  พ.ศ. 25... ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส
                                         
วัดราษฎร์ชั้นตรีในราชทินนามที่ “พระครูวิจิตรนวการโกศล”
 สถานภาพปัจจุบัน   พระครูวิจิตรนวการโกศล   ฉายา  จิตตคุตโต  อายุ 73ปี  พรรษา ...  
                           
นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง อำเภอลอง  จังหวัดแพร่
                           ***
ได้รับการถวายปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                           สาขาพัฒนาชุมชน 23 พ.ค.2551 
                           จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  *****

ประวัติการศึกษา      
                   
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
                            
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ (ห้วยอ้อวิทยาคม) อำเภอลอง
  จังหวัดแพร่     
                                
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                        
-โรงเรียนไชยแก้ววิทยาคาร
  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่                                                                           
                            
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
                               
โรงเรียนเด่นชัยวิทยาคาร
  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่
                           
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
                       -
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                        เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์
                         แต่ได้ลาบวชก่อนที่จะเรียนจบหลักสูตร 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 การศึกษาทางพระปริยัติธรรม               
                      
 -  จบนักธรรมชั้นเอก จากศาสนศึกษาวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง  จังหวัดแพร่                       
 พระครูวิจิตรนวการโกศล
  เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง   อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  

ได้อุทิศตนทำงานให้กับพระบวรพุทธศาสนา     และพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสนั้นทำงานเพื่อสังคม  
                       
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน            
               
พระคุณท่านหลวงพ่อฯ ได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ  นำญาติโยมสร้าง
สาธารณประโยชน์  ทั้งนอกวัด  และในวัด ร่วมบริจาคสร้าง  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
งานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปไม่ได้ขาด  และทำอย่างต่อเนื่องตลอดมา  
               กิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมด้วยวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อครูบาสมจิต  จิตฺตคุตฺโต   
 เป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชน  สังคม  ทั้งศาสนจักรและอาณาจักร  
            พระคุณท่านฯ ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน    
 มุ่งความสำเร็จของการทำงาน  พัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  พัฒนาคนอย่างจริงจัง  
รวมถึงพัฒนาทุกด้านอย่างครบวงจร   ทั้งสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชน    
    พระคุณท่าน
หลวงพ่อฯเป็นพระสงฆ์ที่เข้าถึงแก่นแท้ของการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
     
ด้วยวัดสะแล่งเป็นที่ประชุมอบรมของหลายหน่วยงาน    พระครูวิจิตรนวการโกศลจะได้รับการนิมนต์ให้ไปร่วมประชุมหารือด้วยเสมอ
พระคุณท่านจึงได้ถือโอกาสเข้าไปช่วยในกิจกรรมต่าง ๆเหล่านั้น โดยได้ให้คำแนะนำ สั่งสอน โดยจะสอดแทรกธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องกำกับในการดำรงชีวิต   
และการปฏิบัติงาน อันเป็นการเผยแผ่พระบวรพุทธศาสนาไปในตัว  ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

            ด้วยผลงานที่หลวงพ่อพระครูฯ  ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมา    จึงเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไป  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
หลวงพ่อพระครูวิจิตรนวการโกศล
          
พระครู  ผู้ยิ่งด้วย          คุณธรรม  เลิศแฮ
          
วิจิตร  ศิลปกรรม                   ก่อสร้าง 
          
นวการ  ลิขิตกลอน                  สอนสั่ง
          
โกศล  สมดั่งอ้าง                ฉลาดล้ำเกินชม

           เป็นสงฆ์ผู้ทรงศีล            มีดวงจินต์พิสุทธิ์ใส
ประกอบกิจใดใด                         มุ่งพิพัฒน์วัฒนา
เต็มใจไม่คลายคลอน
          เอื้ออาทรปวงประชา
ทุกข์ใจเรื่องใดมา                     ก็เมตตาเป็นอาจิณ
ความรู้ความสามารถ       เฉลียวฉลาดในศาสตร์ศิลป์
คำสอนไม่สุดสิ้น             ลิขิตจารงานประพันธ์
เลี่ยงไกลสิ่งให้โทษ
          มุ่งประโยชน์เป็นสำคัญ
ประพฤติและยึดมั่น              ในธรรมะพระชินวร
ผู้มีจิตใจงาม                    ทุกเขตคามนามกระฉ่อน
ผู้คนมาขอพร                  รับฟังธรรมประจำวัน
พัฒนาทุกชุมชน            ให้เกิดผลเป็นอนันต์
บุคคลทุกชนชั้น            ล้วนเคารพด้วยจริงใจ
ขอชมนิยมท่าน         ในผลงานอันยิ่งใหญ่
สมแล้วเกียรติที่ได้           เป็น “คนดีศรีเมืองลอง”
คู่ควรกับคุณค่า             ใบปริญญาอันผุดผ่อง
ประดุจดังแสงทอง              เจิดจรัสแก่วัดวา
 เกียรติยศพระคุณท่าน     รับพระราชทานปริญญา
 ขอร่วมมุทิตา-       สักการะอย่างยิ่งเทอญ
                                        (
พระครูสีลสังวราภิรัต)
                                     เจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ  เขต   
                                 รองเจ้าอาวาสวัดสะแล่ง