วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   วัดสะแล่ง   

                                                                         วัดมีเนื้อที่ ๑๐ กว่าไร่ได้สร้างถาวรวัตถุเต็มบริเวณ
                                                                           ดังนั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมทูต    หลายๆรูป             
  
                                      
                                      ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่กันเป็นอย่างๆ เช่น
                         1. แผนกเผยแผ่ทางด้านธรรมะ มีการเทศนาและแจกหนังสือธรรมะ
                            พร้อมด้วยเทปตาม  สมควร 
                         2. แผนกบวชธรรมจารี
                        3. แผนกก่อสร้างพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆ
                       4. แผนกติดต่อประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสาร ม
                       5. แผนกรักษาความปลอดภัยและความสะอาด
                       6. แผนกสอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนวันอาทิตย์
                      7. แผนกครูสอนธรรมศึกษา
                      8. แผนกห้องสมุด
                          ส่วนข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ของพระสงฆ์นั้น จะพร้อมเพรียงกันทำตามปกติ
                    ดังนั้น วัดสะแล่งอยู่มาได้เพราะอาศัยแรงศรัทธาประชาชนทั้งหลาย
                              ทุกชาติชั้นวรรณะที่เข้ามาทำบุญทนุบำรุงวัดสะแล่ง
                              จนได้เจริญรุ่งเรืองมา    ตามลำดับจนถึงทุกวันนี้   
    

 •               
   
 • พระพุทธรูปทองคำ เดิมเป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปกรรมสมัย

 

 • พระเจ้าไม้แก่นจันทน์ สร้างจากไม้แก่นจันทน์

 • หอระฆัง  ลักษณะส่วนล่างเป็นคอนกรีต  ประดับด้วยลายปูนปั้นส่วนบน  ประกอบด้วยไม้แกะสลักลวดลาย  สถาปัตยกรรมล้านนาไทย  ฐาน  4  เหลี่ยมจัตตุรัส 
  หอระฆัง :   สร้างเมื่อ ..  2535  ออกแบบโดย ผศ.สมคิด   จิระทัศนกุล(มหาวิทยาลัยศิลปากร) ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถหลังใหม่ 

 วิหารศิลปะล้านนาไทย :  สร้างเมื่อปี  .. 2534 โดยมีพระพินิจ   อติภทโท    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง    ตั้งอยู่หน้าศาลาการเปรียญ        

 

ศาลาการเปรียญ  :  สร้างเมื่อ  .. 2515  และจัดพื้นที่ภายในเป็น พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ  และสำคัญอื่น    ของวัด 

 

 •  
  วิหารสถาปัตยกรรมล้านนาไทย
  (บริเวณมณฑปพระพุทธบาท)

 

 • ศาลาอาคารอเนกประสงค์ลักษณะเป็นตึก  4  ชั้น  หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้สัก  ปูพื้นด้วยกระเบื้องหินอ่อน  ชั้นบนสุดปูด้วยไม้กระดาน  กว้าง  11.10  เมตร  ยาว 

 

 • หอฉัน  ลักษณะชั้นเดียว  ปูพื้นด้วยหินแกรนิต  หลังคามุงด้วยกระเบื้อง
 • ไม้สักกว้าง  6.70  เมตร  ยาว  8.25  เมตร 

 

 • สลุง (ขันน้ำทองเหลือง)  สำหรับบรรจุน้ำใช้สรงน้ำพระในงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากขัน  69.5  นิ้ว 

 • มณฑป (หอพระพุทธบาท)  ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อด้วยอิฐส่วนบนประกอบด้วยไม้ประดับลวดลายแกะสลัก  หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา รูปทรง 8 เหลี่ยม  เส้นผ่านศูนย์กลาง  12  เมตร  ศิลปกรรมแบบล้านนาไทย
  มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท :   เริ่มก่อสร้างเมื่อ   ..  2538  โดยมี  พระพินิจ   อติภทโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาททั้งหมด 3 องค์  คือ พระพุทธบาทแก้ว  พระพุทธบาทสำริดและพระพุทธบาทหินทรายแดง 
  รอยพระพุทธบาทแก้ว :  เป็นรอยพระพุทธบาทไม้จำหลักติดกระจกเขียนเป็นมหามงคล  108 เต็มฝ่าพระบาท  (จึงได้ชื่อว่ารอยพระพุทธบาทแก้ว) รอยพระพุทธบาทคู่เรียกว่า รอยพระบาทอัฐารส พระพุทธบาทคู่นี้แกะสลักเป็นรูปพญานาคราช  4 ตัว  ล้อมรอบลงชาดลงรักปิดทองทับกันหลายชั้นกระจกที่เขียนรูปมหามงคล  108  นั้น ลายเส้นที่เขียนรูปสวยงามมาก เป็นพุทธศิลป์ล้านนาไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย  มีอายุประมาณ  300  ปี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนมณฑประพุทธบาท

            รอยพระพุทธบาทสำริด :  ลงรักปิดทองมีขนาดกว้าง  60 เซนติเมตร  ยาว 1.59  เมตร ฝ่าพระบาทมีรูปมหามงคล  108 อยู่เต็มสวยงามมากเป็นสำริดนวโลหะเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาพุทธศิลป์ สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตโกสินทร์  อายุประมาณ 200 – 300 ปี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนมณฑประพุทธบาท
    
อยพระพุทธบาทหินทรายแดง : เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย  ฝ่าพระบาทมีรูปมหามงคล  108  มีพุทธศิลป์งดงามมาก  เป็นศิลปะสมัยเชียงแสน มีอายุประมาณ 900 ปี กว้าง  93  เซนติเมตร  ยาว 1.73  เมตร  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนมณฑประพุทธบาท 

 

 • รูปพระนางจามเทวี  ลักษณะยืนหล่อด้วยทองเหลืองรมดำ สูง1.70  เมตร 

 

ลานไม้กลายเป็นหิน

 

 เขตพุทธาวาสเก่า

 

 

 

 

 

 อ่างเก็บน้ำโป่งมื่น

 

 พระฤษี

 

 ศาลาไม้ตะเคียนทอง

 

 พระเจดียสหลีดอนแก้ว

 

 ทางขึ้นพระเจ้าตนหลวง

 

 

 

           บ่อน้ำแร่  และ ซุ้มที่อาบน้ำแร่ สะอาดและปลอดภัย

 

   ที่พักญาติ  โยม