ภาพกิจกรรมการอบรม   กิจกรรม
 

 
 ประวัติพระปลัดอภิวัตติ์์
รองเจ้าอาวาสวัดสะแล่ง