แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดสะแล่ง เป็นวัดเก่าแก่มีตำนาน ความเป็นมา ยาวนาน มีศิลปวัตถุที่

พระครูวิจิตรนวการโกศล ได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนมาก  ด้านสถานที่ก็ร่มรื่น งดงาม  วัดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  ในด้านต่อไปนี้

            1)  พิพิธภัณฑ์วัดสะแล่ง      พระครูวิจิตรนวการโกศล ได้รวบรวมศิลปวัตถุไว้อย่างมากมาย   เช่น พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ รอยพระบาท  ข้าวของเครื่องใช้  ผ้าตีนจกโบราณ  จนสามารถจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ พิพิธภัณฑ์ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน  มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษาอยู่สม่ำเสมอ

             2)  โบสถ์ วิหาร  มณฑป   มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

              3)  สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ  เป็นแหล่งรวมสมุนไพรจำนวนมาก อยู่บนดอยโป่งมื่น

             4)  น้ำพุร้อน ด้านหลังวัดสะแล่ง ในลำห้วยแม่กาง มีน้ำพุร้อนอยู่ 2 สาย

              5)  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ บนดอยโป่งมื่น

              6)  ลานวัด  ลานใจ  ลานกีฬา

               7)  ศูนย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  พระปริยัติธรรม และบาลี

               8)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 .2  สนับสนุนด้านการใช้สถานที่

             วัดสะแล่งเป็นวัดที่มีอาคาร สถานที่กว้างขวาง ศาลาอเนกประสงค์อาคารที่พักหลายหลัง  วัดจึงเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม โครงการต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 


 

สนับสนุนงานของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

 .1. สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ

            1)  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรท้องถิ่น  โดยที่ วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการดำรงชีพ

   ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  วัดสะแล่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ความรู้เรื่อง

ศิลปวัตถุ   อุโบสถ    วิหาร  ผ้าพื้นเมืองโบราณ  มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ มาศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานและวิทยานิพนธ์

             ด้านการดำรงชีพ  วัดมีสวนสมุนไพร ไว้ให้ชาวบ้านได้นำสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้เพื่อการศึกษา

 2  ด้านบริหารบุคคล

         ประชาชนในจังหวัดแพร่และใกล้เคียงต่างยอมรับกันว่า วัดสะแล่ง เป็นศูนย์ของการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ  ดังมีรายละเอียด ดังนี้

      1)  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดตั้ง เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2542  นับถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน   รุ่น     คน

      2)  ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ค่ายวรธรรม” สำหรับนักเรียน นิสิต  นักศึกษา

นับถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน......   รุ่น .......    คน

          3)   ศูนย์ปฏิบัติธรรม  โครงการ “ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม”  ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น …….. คน

        4)  ศูนย์อบรมเผยแพร่ความรู้ ต่าง ๆ เช่น การต่อต้านโรคเอดส์  การให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย

 

  สนับสนุนองค์ความรู้

          พระครูวิจิตรนวการโกศล ได้สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชน  สังคม ดังนี้

                1)  สนับสนุนการอบรมสัมมนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม  ยาเสพติด  ให้ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน

                 2)  การอบรมด้านกีฬา  ลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน
                  3)
 อนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่อบรมตามโครงการต่าง ๆ ทั้งทางด้าน

วิชาการ ด้านบริหารบุคคล  ให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ   เช่น
 
-  การอบรมค่ายวรธรรม
 
-  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน  
 -
โครงการปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม” 
-
โครงการอุปสมบทภาคฤดูร้อน 
               4)  อนุญาตใช้วัดเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
                5)  สนับสนุนใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
     สนับสนุนบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษา / หน่วยงานต่าง ๆ
             
พระครูวิจิตรนวการโกศล ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต  เมื่อได้พบผู้ที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ หรือมีการร้องขอมายังท่าน ท่านได้การสนับสนุน