งานต้อนรับ การเลื่อนสมณศักดิ์ ฯ
ของพระครูสีลสังวราภิรัต
9 ก.พ. 2550

 งานกฐิน 23 ต.ค.2549


คุณยิ้ม คุณแช่มช้อย
ประธานกฐิน


ศรัทธา ญาติโยม


รำเป็นพุทธบูชา


ใจรัก และใจถึง


พระเจ้าตนหลวง


ประธานในพิธี  และ พิธีกร

เทพสมมุติและ นางฟ้า

หลวงปู่ที่เคารพของเรา

ทิวทัศน์จากเบื้องบน
 

งานวัฒนธรรมตำบลห้วยอ้อกรรมการตัดสินการเขียนอักขระโบราณ


กิจกรรม
            กิจกรรมหรือการเผยแผ่ส่วนใหญ่จะยึดหลักความสงบ และความสามัคคีในการอยู่ ร่วมกันของพระธรรมทูต  มุ่งหวังประโยชน์ตั้งมั่นอยู่ในกฎระเบียบของวัด และปฏิบัติเพื่อประ โยชน์ส่วนรวมเช่น

  2.1. กิจกรรมประจำวันช่วงเข้าพรรษา
             เวลา 8.00 น  - ออกรับบิณฑบาตเป็นประจำ จันทร์-ศุกร์
             เวลา 10.30 น   - อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนที่มาทำบุญ ก่อนฉันภัตตาหารประ มาณ 15  นาที  ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารแนะนำให้สาธุชนทุกท่าน ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเช้าทุกๆ วัน ถ้าเป็นวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ จะมีสาธุชนสนใจเข้ามาบวชธรรมจารี(ชีพราหมณ์) รับฟัง
                                    การอบรม และปฏิบัติจิตภาวนาเสมอ
    2.2.  วันสำคัญทางพุทธศาสนา (มาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา)
         เมื่อถึงวันเช่นนั้น ทางวัดได้ประกาศให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบ  ท่านสาธุชนที่มีจิตศรัทธาก็ได้มาร่วมทำพิธี
             เวลา  10.00 น. - สาธุชนทั้งหลายร่วมกันตักบาตรประสงฆ์, สมาทานศีล, และถวาย
สังฆทาน ฟังธรรมะเกี่ยวกับวันสำคัญนั้นๆ
             เวลา 19.00 น. - พระสงฆ์พร้อมสาธุชนทุกท่านร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน
             เวลา 20.00 น. - ฟังพระธรรมเทศนาและอบรมภาวนาตามสมควร

  2.3. วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
     พระสงฆ์พร้อมกันสวดพระปริตรมงคล และชัยมงคลถวายเจริญเมตตาภาวนาอธิษฐานจิต ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
   วัดมีเนื้อที่ ๑๐ กว่าไร่ได้สร้างถาวรวัตถุเต็มบริเวณดังนั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมทูต หลายๆรูป ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่กันเป็นอย่างๆ เช่น
          1. แผนกเผยแผ่ทางด้านธรรมะ มีการเทศนาและแจกหนังสือธรรมะ พร้อมด้วยเทปตาม สมควร 
          2. แผนกบวชธรรมจารี
          3. แผนกก่อสร้างพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆ
          4. แผนกติดต่อประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสาร
          5. แผนกรักษาความปลอดภัยและความสะอาด
          6. แผนกสอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนวันอาทิตย์
          7. แผนกครูสอนธรรมศึกษา
          8. แผนกห้องสมุด
          ส่วนข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ของพระสงฆ์นั้น จะพร้อมเพรียงกันทำตามปกติ
          ดังนั้น วัดสะแล่งอยู่มาได้เพราะอาศัยแรงศรัทธาประชาชนทั้งหลาย ทุกชาติชั้นวรรณะที่เข้ามาทำบุญทนุบำรุงวัด จนได้เจริญรุ่งเรืองมา
ตามลำดับจนถึงทุกวันนี้

        4. จำนวนพระภิกษุจำพรรษาแต่ละปี
         
            
  6. การเงินของวัด
        6.1 วัดมีรายได้ดังนี้:
        - การบริจาคบำรุงวัดจากผู้มาบำเพ็ญบุญ ประจำวัน
        - การถวายกฐิน
         - การบำเพ็ญบุญในงานเทศกาลสงกรานต์
         - การบำเพ็ญบุญในวันปีใหม่
         - การบำเพ็ญบุญในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษา  และวันออกพรรษา

6.2 วัดมีรายจ่ายดังนี้:
       - ค่าประกันภัย ประกันรถยนต์ ประกันบ้านพัก ค่าทะเบียนรถ ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
         - ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าขยะ
         - ค่าอุปกรณ์ และเครื่องเอกสารต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ