ภาพและงานหลวงปู่ครูบาสมจิต
พระครูวิจิตนวการโกศล
(ครูบาสมจิตตฺคุตฺโต)
อายุ 76 ปี 54 พรรษา
มรณะภาพ 14 มกราคม 2560
..................................................................................................

 
กำหนดขั้นตอนงานบำเพ็ญกุศลทำบุญทักษิณานุปทาน

แด่หลวงปู่พระครูวิจิตรนวการโกศล (ครูบาสมจิต จิตฺตคุตฺโต)

โดยมี คุณเมธี กาญจนธานี – อาจารย์จีรารัตน์  อุดมทรัพย์ เป็นประธานเจ้าภาพ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

+++++

เวลา  09.30 น. พระสงฆ์ 99 รูปถึงพร้อมกันในศาลาอเนกประสงค์

เวลา  10.00 น. เชิญประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรั้ตนตรัย

- มัคนายกนำกล่าวนมัสการพระรัตนตรัย

- มัคนายกอาราธนาศีล  ประธานสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดอภิธรรม 7 คัมภีร์

- มัคนายกอาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์สวด ยะถาปิ, ยัสสะสัทธา,ธรรมนิยาม ฯลฯ

- กรรมการนำเครื่องไทยธรรมตั้งไว้หน้าที่นั่งพระสงฆ์

- พระสงฆ์สวดมาติกา พิจารณาผ้าบังสุกุล

- พระสงฆ์สวดถวายพรพระ  อิติปิโส......พาหุง

- มัคนายกกล่าวนำถวาย สังฆทาน

- เจ้าภาพ และตัวแทนเจ้าภาพประเคนเครื่องไทยธรรม

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร ยะถา  สัพพี ฯลฯ

- พิธีกรเชิญประธานเจ้าภาพกล่าว หรือพิธีกรกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาสาธุชน แทนประธานเจ้าภาพ

เวลา  11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร

เวลา  12.00  น. เชิญคณะศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

 จึงขอเรียนเชิญ เจริญพร
คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ของหลวงปู่พระครูวิจิตรนวการโกศล (ครูบาสมจิต จิตฺตคุตฺโต)
ได้โปรดไปร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญทักษิณานุปทานในครั้งนี้ด้วย  
ณ วัดสะแล่ง อ.ลอง จ.แพร่ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560  
 .......พระครูสีลสังวราภิรัต  เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง  ผู้แจ้งข่าว.......

ภาพชุดที่ 1

ภาพรวม จาก หลายกล้อง

ภาพชุดที่ 2 จากกล้องครูตั้ม

ภาพตอนรดน้ำหลวงปู่

ภาพชุดที่ 3 กล้องพระแอ

ช่วงสวด 7 วัน

ภาพชุดที่ 4 กล้องพระแอ

ช่วงสวด 7 วัน