สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ในห้องสมุด)
 

 เพลงขอทาน เพลงพื้นบ้าน อนุรักษ์ไทย

 ประเพณีไทย

 วัฒนธรรมไทย

 การละเล่นแบบไทยโบราณ

 การแต่งกายแบบไทยสมัยก่อน

 พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย,   
พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ,
 
พิพิธภัณฑ์โบราณสถาน
 
เพลงธรรมะ
แนะนำอำเภอลอง