คติประจำใจ                  ตักเตือนตนเองดีกว่าเพ่งโทษคนอื่น         
                  การปฏิบัติประจำวัน      ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
                  ข้อคิดในการทำงาน     รู้จักแบ่งเวลา  รู้จักยืดหยุ่น    มีเหตุผล    มีใจกว้าง  และเมตตา 
                                                      แก้ปัญหาจากคำถาม  2 ประโยค           ทำไม...  เพราะอะไร..
                  งานอดีต                      ศิลปะ      โรงเรียนลองวิทยา  อ.ลอง  จ.แพร่