สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม  http://www.m-culture.go.th/index.php

 ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ธรรมะท่าน ว.วชิรเมธี

ธรรมะท่าน สมปอง

ธรรมะสำหรับเด็ก

วัดในประเทศไทย

วัดไทยในต่างประเทศ

วัดในจังหวัดแพร่

วันสําคัญทางพระพุทธศาสน