ประกาศฯ

 งาน

องค์ประกอบของงาน

กรรมการ2554

ผู้รู้

แหล่งเรียนรู้

การเผยแพร่-อบรม

ข่าวสาร 

ภาพภาระงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดสะแล่ง

เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมลานนา แพร่   วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ณ สวนสุขภาพ อ.เมือง  จ.แพร่

 

 

 

 

 


งาน  ๒๕๕๔

งาน 2554
9 ก.ย. 2554
งานมหกรรมประวัติฯร่วมสมัย
สพป.แพร่เขต2  ณ วัดศรีดอนคำ

                    

งาน 2554
1-2 ก.ย. 2554

แพร่เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนา 84 พรรษาเฉลิมหล้ามหาราชัน  
ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯแพร่

               
ภาพชุดที่ 1
                                                   ภาพชุดที่ 2

คณะกรรมการคัดเลือกโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเด่น ปี 2552

 

 

  การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยฯ   27 มิถุนายน 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประชุมเตรียมงาน 3 ต.ค. 52

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน 2551