องค์ประกอบของโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดสะแล่ง  อ.ลอง  จ.แพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.คลังสมอง(ภูมิปัญญา)

 

๑.  พระครูสีละสังวราภิรัต   ๒. นางประไพ   วิบูลยศรินทร์   ๓. นายวิทูร   กาแก้ว   ๔.  ส.ท.บุรินทร์  หอมจันทร์  ๕.  นายเลิศ  โลหะ  ๖. นายบุญยงค์  จันตาแปง   ๗. นายเกียรติชัย  จันทร์ดวง    

๑.๑ด้านงานช่างฝีมือ

๑.๒แพทย์แผนไทย

๑.๓.เกษตรกรรม

๑.๔.ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม

๑.๕.อาหารและโภชนาการ

๑.๖.เพลงพื้นบ้าน

๑.๗.การแสดงพื้นบ้าน

 

 

 

๒.กลุ่มถ่ายทอดความรู้

๑.  นายศักดิ์ทวี      อัครรังสิกุล       ๒. นายชูรส      คุณาคำ       ๓. นางพัชนีย์     หลีวัฒนานุกูล      ๔. นายอินสวน    เด็ดขาด      ๕. นางกมลทิพย์    สมนึก      ๖. นางเสาร์ออน     วีจันทร์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.กลุ่มพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

๑. พระปลัดสมบูรณ์   สิริวณฺโณ    ๒. นายเหน็ง      สนแก้ว   ๓. นางศิริพร    อุ่นจะนำ  ๔. นางสุรีย์      กาแก้ว      ๕. นายส่ง          ค้าไม้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.งานกลุ่มดนตรีกีฬา และ
การละเล่นพื้นบ้าน

.

๑. นายบรรเจิด      อุตมา     ๒. นายสัมผัส   วันอ้วน    ๓. นายศรี   ชื่นสมบัติ    ๔. นางสาวกชกร(รัตนามณี)    เปียงอ้น   ๕. นายบุญยืน        เหล่ารอด     ๖.นายสงวน     วังซ้าย    ๗.  นายณฐพล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.กลุ่ทพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

๑.  พระพินิจอติภทฺโท         ๒.  นายเพลิน   เครืออินทร์     ๓.  นายรัส     เครืออินทร   ๔.  นายนันทิพัฒน์      อารินทร์  ๕.   นางสาววัลภา                กาแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน

๑.  นางวรรณี   ใจยวน   ๒.  นางนลพรรณ    วังซ้าย   ๓. นางแสงเดือน     เนื่องพืช    ๔.  นายสมศักดิ์    อินจินดา     ๕.  นายอินสม      หลีวัฒนานุกูล     ๖.  นางสาวขจิต       อินทะเสน