ประกาศจังหวัดแพร่

 

เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนห้วยอ้อ

อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

                                ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายในการวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม         เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้  เผยแพร่วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตในชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  และปัญหาการประพฤติมิชอบในสังคม  ชุมชน  เพิ่มมูลค่าพัฒนาเพิ่มผลผลิตของชุมชน  โดยการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนขึ้นทุกจังหวัด  ครบทุกตำบล  ทุกอำเภอ  ทุกจังหวัด  ภายในปี  ๒๕๕๐

                                ดังนั้น  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านวัฒนธรรมและใช้มิติทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ผนวกกับแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม  คณะกรรมการบริหารสภาพวัฒนธรรมอำเภอลองร่วมกับกลุ่มวัฒนธรรมอำเภอลอง  จึงได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลห้วยอ้อ  ขึ้น  ที่วัดสะแล่ง  ตำบลห้วยอ้อ        อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  โดยได้มีการดำเนินการ  ดังนี้

๑)      การจัดตั้งคลังสมอง (Brain Bank)  ท้องถิ่น

๒)    การตั้งกลุ่มถ่ายทอดการเรียนรู้วัฒนธรรม

๓)    การจัดตั้งแหล่งพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนา

๔)    การจัดตั้งลานดนตรี

๕)    การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.  พระครูวิจิตรนวการโกศล            เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.  พระครูสีละสังวราภิรัต               เจ้าคณะตำบลห้วยอ้อ  เขต                             ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.  นายอำเภอลอง                                                                                                              ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔.  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลอง                                                                               ผู้ทรงคุณวุฒิ

๕.  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง                                                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ

๖.  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตแพร่                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

๗.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

๘.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง                                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา                                                                               ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายศุภณัฐ  เจริญหลาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เขต    อำเภอลอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. นายวีระชัย  เฮงษฎีกุล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เขต    อำเภอลอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ                                                                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลานนา                                                                              ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔. นายดนัย                        สังข์เกิดสุข                                                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕. นายณรงค์ชัย                ประเสริฐศักดิ์                                                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๖.  นางมยุรี                        โล่ห์นิมิตร                                                                             ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๗. นายจำลอง                    ยศวิมลโสภา                                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๘. นายอุทัย                        มโนตุลาการ                                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๙. นายเธียร                        โชติกะชีวิน                                                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                ๒.  คณะกรรมการบริหาร

๑.  พระพินิจ                         อติภทฺโท                               ประธานคณะกรรมการ

๒. นายอำพล                        จันทร์ใส                                รองประธานคณะกรรมการ

๓. นายสุชาติ                        ปินชัยเขียว                            รองประธานคณะกรรมการ

๔. พระครูสีลสัวราภิรัต                                                      ประธานกลุ่มคลังสมองและภูมิปัญญา

๕. นางประไพ                     วิบูลยศรินทร์                        กรรมการกลุ่มคลังสมองและภูมิปัญญา

๖.  นายเกียรติชัย                  จันทร์ดวง                              เลขานุการกลุ่มคลังสมองและภูมิปัญญา

๗. นายศักดิ์ทวี                     อัครรังสิกุล                           ประธานกลุ่มอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม

๘. นายชูรส                          คุณาคำ                                   กรรมการกลุ่มอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม

๙. นางเสาร์ออน                  วีจันทร์                                   เลขานุการกลุ่มอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม 

๑๐.พระปลัดสมบูรณ์          สิริวณฺโณ                               ประธานกลุ่มคุณธรรมและจริยธรรม

๑๑.นางศิริพร                       อุนจะนำ                                กรรมการกลุ่มคุณธรรมและจริยธรรม

๑๒.นายส่ง                           ค้าไม้                                      เลขานุการกลุ่มคุณธรรมและจริยธรรม

๑๓.นายบรรเจิด                   อุตมา                                      ประธานกลุ่มลานวัฒนธรรม

๑๔.นายสัมผัส                      วันอ้วน                                  กรรมการกลุ่มลานวัฒนธรรม

๑๕.นายณฐพล                     ไพบูลย์สิริวัฒน์                    เลขานุการกลุ่มลานวัฒนธรรม

๑๖.พระพินิจ                        อติภทฺโท                               ประธานกลุ่มพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

๑๗.นายเพลิน                      เครืออินทร์                            กรรมการกลุ่มพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

๑๘.นางสาววัลภา                กาแก้ว                                    เลขานุการกลุ่มพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

๑๙.นางวรรณี                       ใจยวน                                   ประธานกลุ่มสารสนเทศและห้องสมุด

๒๐.นางแสงเดือน               เนื่องพืช                                                กรรมการกลุ่มสารสนเทศและห้องสมุด

๒๑.นายอินสม                     หลีวัฒนานุกูล                      เลขานุการกลุ่มสารสนเทศและห้องสมุด

๒๒.นางทิวากร                   พลติ๊บ                                    กรรมการและเหรัญญิก

๒๓.นางสายใจ                    ดงคำ                                      กรรมและเลขานุการ

๒๔.นางดวงเดือน              เนตรทิพย์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๕.นายนันทิพัฒน์            อารินทร์                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ